Έργα
ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Π.Ι.Ο.Π.) ΣΤΟ ΡΟΥΦ  
Περιγραφή Έργου

Πρόκειται για ένα νέο διώροφο κτίριο με δύο υπόγεια. Οι χώροι της ανωδομής προορίζονται για χρήση γραφείων και αρχειοστασίου, ενώ τα υπόγεια για βοηθητικούς χώρους και χώρους στάθμευσης.

Πρόκειται για κτίριο ιδιαιτέρων μορφολογικών, αισθητικών και λειτουργικών απαιτήσεων, συνολικής επιφάνειας 6.500m2. Διαθέτει φορείς από Ω.Σ. μεγάλων ανοιγμάτων, με ικανότητα παραλαβής πολύ μεγάλων φορτίων βαρύτητας στις περιοχές των αρχείων, ενώ παράλληλα καλύπτεται από χαλύβδινους φορείς μεγάλων ανοιγμάτων, ιδιαίτερης αισθητικής, στις περιοχές των πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Η θεμελίωση συνδυάζει την πλάκα γενικής κοιτόστρωσης στην περιοχή των μεγάλων φορτίων και της διασταυρούμενης πλάκας πεδιλοδοκών στο υπόλοιπο της κάτοψης (το οποίο σημειωτέον αποκόπτεται με αρμό). Για την υλοποίηση των εκσκαφών σε βάθος δύο υπογείων, μελετήθηκε και περιμετρική προσωρινή αντιστήριξη με τη μέθοδο του αγκυρουμένου περιμετρικού τοιχώματος (Μέθοδος Βερολίνου). 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE A.E.
  • Στάδια μελέτης : Οριστική Μελέτη - Μελέτη Εφαρμογής - Επίβλεψη 
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : -
  • Προϋπολογισμός Εργου: 3.807.975 €
  • Περίοδος Μελέτης :  10/2008 – 04/2010
  • Κατάσταση Έργου : Λόγω πολιτικής λιτότητας της Τράπεζας Πειραιώς εκκρεμεί η κατασκευή του Έργου.
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: BOBOTIS Architects 
  • Η/Μ Μελέτη: Π.Ι. Ζαννής Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε.