Η εταιρεία
Εταιρικό Software
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Προγράμματα Στατικής Ανάλυσης και Διαστασιολόγησης Κατασκευών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΚΔΟΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ETABS
NONLINEAR
2013 COMPUTERS and STRUCTURES (CSI HELLAS) Πρόγραμμα ανάλυσης και διαστασιολόγησης κτιριακών έργων, μη γραμμική στατική και δυναμική ανάλυση κ.α.
ETABS
PLUS
2013 COMPUTERS and STRUCTURES (CSI HELLAS) Πρόγραμμα ανάλυσης και διαστασιολόγησης κτιριακών έργων. 
EC PRAXIS EUROCODE 8-3 (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) 1.0 CSI Engineering Ltd Add-on στο Etabs για την αποτίμηση κατασκευών με βάση τον Ευρωκώδικα 8 μέρος 3 καθώς και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ τόσο με ελαστικές όσο και ανελαστιμές μεθόδους.
STEREOSTATIKA σύνδεση με ETABS V3.54 Π-SYSTEMS International & CSI HELLAS Εισαγωγή φορέα και επεξεργασία αποτελεσμάτων στο STEROSTATIKA, ανάλυση στο ETABS 
EC PRAXIS 3J FOR ETABS V3.20 COMPUTERS and STRUCTURES (CSI HELLAS) Διαβάζει τη γεωμετρία και τα αποτελέσματα ανάλυσης του ETABS και αναλύει και διαστασιολογεί μεταλλικές συνδέσεις με EC3
ETOOLS V2.2.0.1 Γ & Γ ΠΕΝΕΛΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Εργαλεία ETABS με βάση τους Ελληνικούς Κανονισμούς
SAFE V12.3.01 COMPUTERS and STRUCTURES (CSI HELLAS) Γραμμική ανάλυση και διαστασιολόγηση επιφανειακών φορέων οπλισμένου σκυροδέματος, σύνδεση με ETABS
EC PRAXIS 3J V3.20 COMPUTERS and STRUCTURES (CSI HELLAS) Αυτόνομη εφαρμογή ανάλυσης και διαστασιολόγησης μεταλλικών συνδέσεων με EC-3
FESPA 4.3.0.14 LH ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ Στατική ανάλυση και διαστασιολόγηση ραβδωτών φορέων από οπλ. Σκυρόδεμα
NEXT V 2011 R1 COMPUTEC SOFTWARE Στατική ανάλυση και διαστασιολόγηση ραβδωτών φορέων και φορέων επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων από οπλ. σκυρόδεμα, μεταλλικών και ξυλινων κατασκευών.
STAAD PRO V8i(series5) BENTLEY  Ανάλυση χωρικών φορέων πεπερασμένων στοιχείων και ραβδωτών φορέων, διαστασιολόγηση μεταλλικών φορέων με EC-3 και ξύλινων φορέων με EC-5, κ.α.
STATIK 5 1.1.0.20 CUBUS AG ZURICH Στατική, Δυναμική και μη γραμμική Aνάλυση Κατασκευών
STATIK STV 2.68 CUBUS AG ZURICH Προεντεταμένοι φορείς
FAGUS 5 1.1.0.22 CUBUS AG ZURICH Διαστασιολόγηση διατομών τυχούσας μορφής από οπλισμένο, προεντεταμένο σκυρόδεμα, χάλυβα και συμμικτων διατομών
CEDRUS 5 1.1.0.4 CUBUS AG ZURICH Γραμμική ανάλυση και διαστασιολόγηση επιφανειακών φορέων οπλισμένου σκυροδέματος
STAHL 1.1.0.1 CUBUS AG ZURICH Ανάλυση και διαστασιολόγηση Μεταλλικών Κατασκευών
LARIX 2G-3G 2,45 CUBUS AG ZURICH Υπολογισμός αγκυρωμένων και μη επενδύσεων ορυγμάτων
LARIX 2S-3S CUBUS AG ZURICH Ελεγχος ευστάθειας πρανών
LARIX 2M-3M CUBUS AG ZURICH Υπολογισμός και διαστασιολόγηση τοίχων αντιστήριξης
SOFISTIK 25    
STAR 2-3 14.26 SOFISTIΚ Γραμμική και μη γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων, θεωρεία 2ας και 3ης τάξεως
AQUA/AQB, AQBS 25 SOFISTIΚ Διαστασιολόγηση και έλεγχος ραβδωτών στοιχείων από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα, έλεγχος τάσεων σιδηρών και ξύλινων κατασκευών
PFAHL 13.18 SOFISTIΚ Υπολογισμός πασσάλων – πασσαλοομάδων με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων
SEPP 14.25 SOFISTIΚ Γραμμική ανάλυση επίπεδων επιφανειακών φορέων με φορτία έξω από το επίπεδό τους με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων
ASE,
ASE1
ASE2
ASE3
ASE4
14.57 SOFISTIΚ ASE:
Γενικό πρόγραμμα επίλυσης οποιωνδήποτε τρισδιάστατων φορέων με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων κάτω από οποιαδήποτε φόρτιση, προένταση.
ASE 1 έως 4:
Επεκτάσεις του ASE
DYNA 12.46 SOFISTIK Δυναμική ανάλυση κατασκευών
GEOS/B 12.82 SOFISTIK Γεωμετρία καλωδίων προέντασης σε ραβδωτά στοιχεία στο χώρο
GEOS/P 12.82 SOFISTIK Γεωμετρία καλωδίων προέντασης σε επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία.
ELSE 10.35 SOFISTIK Εύρεση και αξιολόγηση γραμμών και επιφανειών επιρροής
WALLS v2006.352 SOFISTIK Πρόγραμμα σχεδιασμου τοίχων αντιστήριξης με πολλαπλές αγκυρώσεις. (πασσαλότοιχοι)
STEEL CONNECTIONS ν 2013.099 FIDES Πρόγραμμα υπολογισμού και σχεδίασης συνδέσεων μεταλλικών κατασκευών σύμφωνα με DIN 18800 και EC-3
WOOD EXPRESS V 30.06/2011 Runet Πρόγραμμα υπολογισμού και διαστασιολόγησης ξύλινων κατασκευών σύμφωνα με τον EC-5
FEDRA V 22.04/2013 Runet Πρόγραμμα υπολογισμού κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία με χρήση πεπερ/νων στοιχείων με τον EC-6
BETON EXPRESS V 14.02.2015 Runet Πρόγραμμα διαστασιολόγησης τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.
OTHISIS V.2.31 Υπολογιστική Μηχανική Α.Ε. Πρόγραμμα επίλυσης και διαστασιολόγησης τοίχων αντιστήριξης.
MICROSTUDY V. 2.0 Υπολογιστική Μηχανική Α.Ε. Πρόγραμμα επίλυσης μεμονωμένων διατομών (δοκοί, στύλοι, πλάκα, μεταλλικά μέλη, πέδιλα κλπ.)
SPACE ΙΙ 32 bit
(ΕΑΚ 2003)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. Στατική ανάλυση και διαστασιολόγηση ραβδωτών φορέων και φορέων επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων από οπλ. Σκυρόδεμα, αλλά και μεταλλικών κατασκευών
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Προγράμματα Στατικής Ανάλυσης και Διαστασιολόγησης Κατασκευών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΚΔΟΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Προγράμματα Στατικής Ανάλυσης και Διαστασιολόγησης Κατασκευών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΚΔΟΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Προγράμματα Στατικής Ανάλυσης και Διαστασιολόγησης Κατασκευών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΚΔΟΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προγράμματα Δημιουργίας Τευχών Δημοπράτησης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΚΔΟΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ECM ΠΡΟΚΟΣΤΟ-ΛΟΓΗΣΗ 7.02.01 ACE - Hellas Σύνταξη προϋπολογισμών και τευχών δημοπράτησης
Προγράμματα Υπολογισμού Αμοιβών & Έκδοσης οικοδομικών αδειών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΚΔΟΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CIVIL   GARDOS SOFTWARE Πρόγραμμα υπολογισμού Αμοιβών Μηχανικών – Φοροτεχνικών
ΑΔΕΙΑ PLUS 9WIN 4M Περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα-μελέτες που απαιτούνται για την έκδοση των Οικοδομικών Αδειών
WINΦΟΡΑΜ V12.07.2011 Runet Ολοκληρωμένο πακέτο για τη διεκπεραίωση όλων των σχετικών με τις άδειες της πολεοδομίας εργασιών
Προγράμματα Ηλεκτρονικης Σχεδίασης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΚΔΟΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
REVIT LT 2016 AUTODESK
AUTOCAD Design Suite2016 Standard
AUTOCAD LT 2016
ADVANCED STEEL PROFESSIONAL 2010 GRAITEC (SOFITIK HELLAS) Σχεδίαση μεταλλικών κατασκευών σε περιβάλλον Autocad
ARTIFEX 2003 CUBUS
ΤΕΚΤΩΝ 3.0.0 LH ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ
ΚΛΕΙΔΙ 2015 CAD SYSTEMS
Προγράμματα Χρονικού Προγραμματισμού
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΚΔΟΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
MS PROJECT 2000 MICROSOFT Χρονοδιαγράμματα δραστηριοτήτων για έλεγχο απλών και σύνθετων έργων
Προγράμματα Γενικής χρήσης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΚΔΟΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
MS Windows 8.1 Pro MICROSOFT
MS Office 2013 MICROSOFT
ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL 7 ADOBE SYSTEMS INC
Kaspersky Internet Security 2014
14.0.0.4651 KASPERSKY LAB
ACD SEE for Pentax 3.0 9.0 (build 34) ACD SYSTEMS LTD
Προγράμματα Γενικής χρήσης